ჩვენ შესახებ

შეღავათები:

1. სესხების დაფარვის სტიმულირების მექანიზმი.

1.1. მსესხებლების მიერ, სესხების დროულად და სრულად დაფარვის 

სტიმულირების მიზნით, საკრედიტო სისტემაში (სისტემაში) 

გათვალისწინებულია ყოველი მომდევნო სესხის მიღების შემთხვევაში (იმ 

პირობით, რომ მანამდე მსესხებელს არ ჰქონია სესხის დაფარვასთან 

დაკავშირებული დაუსაბუთებელი ვადაგადაცილების ფაქტები) სასესხო 

საპროცენტო განაკვეთი ექვემდებარება ე.წ. „კლებადობის პრინციპის“ 

გამოყენებას. კერძოდ წლიური სასესხო საპროცენტო განაკვეთის დარიცხვა 

წარმოებს:

 მე-2 სესხის მირებისას: -10% (146%)

 მე-3 სესხის მიღებისას: -20% (136%)

 მე-4 სესხის მიღებისას: -30% (126%)

 მე-5 სესხის მიღებისას: -40% (116%)

 და cialisfrance24.com ა.შ. წლიური საპროცენტო განაკვეთის 116%-ის მიღწევამდე, რის 

შემდეგაც მიღებული ყველა მომდევნო სესხის საპროცენტო განაკვეთის 

დარიცხვა, ხორციელდება წლიური 116% (თვეში - 9.6% და დღეში - 0.32%) 

ანგარიშით.

აღნიშნული წესი მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებლის მიერ არ არის 

დარღვეული სესხის დაფარვის დადგენილი პირობების რეგლამენტი.

2. მსესხებლის პერსონალური საკრედიტო ისტორია.

2.1.  მსესხებლის მიერ, დადგენილი სასესხო საგადამხდელო დისციპლინის 

2.2. სისტემაში რეგისტრირებულ ყველა მომხმარებელს ენიჭება 

2.3. კლიენტის მიერ ახალი 5 კლიენტისათვის (მსესხებლისათვის) - კომპანიის 

დაცვის შემთხვევაში, სისტემის მიერ ესეთი ტიპის მსესხებლებს ენიჭებათ 

შესაბამისი „საკრედიტო რეიტინგი“ (სესხების დროულად და სრულად 

დაფარვის შემთხვევაში) შემდეგი პრინციპის გათვალისწინებით:

 5 - ჯერ - C - რეიტინგი

 10 - ჯერ - B - რეიტინგი

 15-ჯერ - A - რეიტინგი

 20 - ჯერ - Prima -რეიტინგი

 მსესხებლებისატვის მინიჭებული რეიტინგების შესაბამისად, 

კომპანიის მიერ დადგენილი იქნება შესაბამისი ბონუსები.

ინდივიდუალური კოდი;

სერვისით სარგებლობის შესახებ, რეკომენდაციის და მათი სისტემაში, 

დადგენილი წესის მიხედვით მათი რეგისტრაციის და სესხის მიღების 

შემთხვევაში (კლიენტის ინდივიდუალური კოდის დაფიქსირებით) - კლიენტს 

ერთჯერადათ ერიცხება ბონუსი - 50 ლარის ოდენობით;